Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

213
Αρχείο πρόσκλησης

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί τη 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:30μ.μ. για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου {Επανάχρηση-Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας} από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»- Αναμόρφωση προϋπ/σμού – Έγκριση υλοποίησης – τρόπου εκτέλεσης.

2. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ύψους 154.936,57€ για τα έργα με τίτλο α)Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών συνολικού προϋπολογισμού 63.358,91€ και β) Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και Ζάρακα συνολικού προϋπολογισμού 178.499,36€ από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ).

3. Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ελίκας} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 23/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί κατάρτισης- ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

6. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 22/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2019.

7. Περί έγκρισης της αριθ. 101/2020 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού του οικ. έτους 2019.

8. Περί έγκρισης της αριθ. 102/2020 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2019.

9. Περί έγκρισης της αριθ. 34/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2019.

10. Περί έγκρισης της αριθ. 33/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019.

11. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας.

12. Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας.

13. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

14. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας – Καραβαστασίου, προϋπολογισμού 29.999,03 €

15. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89 €.

16. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 52.799,89 €.

17. Ανάθεση προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο lpg)» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16.

18. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ.

19. Περί διαγραφής οφειλών.

20. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, προϋπολογισμού 48.498,28€.

21. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση – ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα} του Δήμου Μονεμβασίας.

22. Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης}.

23. Περί συγκρότησης Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.

24. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

25. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

26. Κατανομή και απόδοση επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τη Δευτέρα 14-12-2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:30μ.μ. καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων με email στο nikosdel@molaoi.gr & στο ΦΑΞ 2732022206.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)