Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

399

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και των αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020/εγκ. 40 & 3282/29-5-2020/εγκ. 163 του Υπ. Εσωτερικών, στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 13:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή σας ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.
Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, οι αποφάσεις που θα ληφθούν με τη διαδικασία αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Θ Ε Μ Α Τ Α
1o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Αγ. Δημητρίου.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καθορισμού και χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για τη θερινή περίοδο του έτους 2021.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

4ο: Έγκριση σύνδεσης υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Συκέας.
Εισηγητής κ. Σουρλάς.

5ο: Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε ομάδες.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

6ο: Απευθείας αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Παντανάσσης, εξουσιοδότηση Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου.
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)