Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

263

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και των αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020/εγκ. 40 & 33282/29-5-2020/εγκ. 163 του Υπ. Εσωτερικών, στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 13:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή σας ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, οι αποφάσεις που θα ληφθούν με τη διαδικασία αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Θ Ε Μ Α Τ Α
1o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου κυρίως για την προμήθεια ειδών προστασίας από την COVID-19, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
Εισηγητής κ. Σουρλάς.

3ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Ν.Π. Κοινων. Προστ. & Αλληλεγγύης, Πολιτ. & Αθλητισμού.
Εισηγήτρια κα Αλειφέρη.

4ο: Έγκριση Έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

5ο: Απευθείας αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Παντανάσσης, εξουσιοδότηση Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου.
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

6ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος 2021, περιοχών δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Νεάπολης και του Α’ Λ/Τ Π. Μονεμβασίας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

7ο: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Κοινότητες Νεάπολης και Βελανιδίων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

8ο: Γνωμοδότηση του Δ.Σ. επί του καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Χειλόρεμα» στη θέση «Δήμα-Μαυροβούνι» εκτός σχεδίου πόλης της Κοινότητας Μολάων.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

9ο: Διόρθωση της αριθ. 157/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί «Κατάταξης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε ομάδες».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

10ο: Απευθείας εκμίσθωση χώρου εμβαδού 2,38 m2 στην Κοινότητα Χάρακα για την εγκατάσταση μεταλλικού δικτυώματος για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της Κοινότητας, συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/06.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

11ο: Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

12ο: Έγκριση της αριθ. 19/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΜ, ως προς την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Επιχείρησης.
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)