Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

142

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Π. 39167/αριθ. εγκ. 375/2-6-2022 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 12:00.
Οι απαντήσεις των μελών του Δ.Σ να σταλούν ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.

Απαιτείται η έγκριση της αναμόρφωσης από το Δ.Σ., καθώς περιλαμβάνει πιστώσεις που αφορούν σε εργασίες ανόρυξης και εκβάθυνσης των υδρογεωτρήσεων που υδρεύουν τις Κοινότητες Μονεμβασίας και Ελίκας και του οικισμού Φουτίων Κοινότητας Κουλεντίων, οι οποίες είτε έχουν υποστεί μόνιμη ζημιά (γεώτρηση στη θέση Λάβα ή Στραβόρεμα ή Χρανάπα, όπου απαιτείται η ανόρυξη νέας για την Κοιν. Μονεμβασίας), είτε έχουν υποστεί σχεδόν ολική στείρευση (γεωτρήσεις στις θέσεις Κοκκινάτσα για τον οικ. Φουτίων και Άγιος Χαράλαμπος 2 για την Κοιν. Ελίκας, όπου απαιτούνται εργασίες εκβάθυνσης).
Κρίνεται σκόπιμο οι εργασίες να γίνουν άμεσα, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των Κοινοτήτων.

Αρχείο πρόσκλησης