Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

392

Έως την Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως 13:00, καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας για τη συμμετοχή τους ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Οι απαντήσεις των μελών θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

1o: Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
2ο: Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
3ο: Περί εκ νέου επιβολής της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αδελφοί Παναγιωτόπουλοι ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.
4ο: Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».
Εισηγητής κ. Σουρλάς.
5ο: Περί υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας (Κοινότητα Ελαίας)», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
7ο: Περί αγοράς μετοχών του Επιμελητηρίου Λακωνίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. από το Δήμο Μονεμβασίας– Αναμόρφωση προϋπολογισμού και προσαρμογή του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4674/2020.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
8ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανούς στη θέση Λίμνες Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)