Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

341

Έως τη Δευτέρα 4 Μαϊου 2020 και ώρα 13:00 το αργότερο, καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας για τη συμμετοχή τους ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των δέκα έξι (16) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Οι απαντήσεις των μελών θα σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

1o: Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Περί εξέτασης ένστασης με θέμα μη αποδοχή της περικοπής αμοιβής αναδόχου της LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. του έργου ΄΄Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης΄΄
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

4ο: Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».
Εισηγητής κ. Σουρλάς.

5ο: Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

6ο: Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

7ο: Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Νεάπολης».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

8ο: Περί έγκρισης επέκτασης δημοτικού φωτισμού.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

9ο: Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτες
αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών
και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

10ο: Περί εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμβολαίων δωρεάς.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

11ο: Περί τροποποίησης της αριθ. 12/2016 ΑΔΣ.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

12ο: Περί τροποποίησης της αριθ. 4/2017 ΑΔΣ.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

13ο: Περί τροποποίησης της αριθ. 11/2020 ΑΔΣ.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

14ο: Περί πρόσληψης προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών
πυρασφάλειας έτους 2020.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

15ο: Περί αποδοχής, απόδοσης και κατανομής χρηματοδότησης για λειτουργικές
δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

16ο: Περί έγκρισης αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού
έτους 2020.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)