Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

338

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και της αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020/εγκ. 40 του Υπ. Εσωτερικών, στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη.

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης η 13:30.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή σας ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.
Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, οι αποφάσεις που θα ληφθούν με τη διαδικασία αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Θ Ε Μ Α Τ Α
1o: Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος, ορισμός μελών για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Πρόσληψη ναυαγοσωστών με διάρκεια σύμβασης έως 3 μήνες για την αντιμετώπιση της ναυαγοσωστικής κάλυψης 2 θέσεων στις παραλίες του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

4ο: Περί υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση β’ φάσης)».
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

5ο: Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

6ο: Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξαν το Δήμο Μονεμβασίας (Υποέργο 1: Συντήρηση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων για την προστασία του δρόμου από τα νερά στην Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων)».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

7ο: Επιβολή δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων», αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

8ο: Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον οικισμό της Πλύτρας.
Εισηγητής κ. Σουρλάς.

9ο: «α) Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους και τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι), β) Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμής εκκίνησης».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)