Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

308

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και των αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020/εγκ. 40 & 33282/29-5-2020/εγκ. 163 του Υπ. Εσωτερικών, στις 6 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 13:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή σας ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.
Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, οι αποφάσεις που θα ληφθούν με τη διαδικασία αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Θ Ε Μ Α Τ Α
1o: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Περί μεταφοράς έργων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

4ο: Περί επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Νεάπολης.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

5ο: Περί συστάσεως στον ΟΕΥ Δήμου Μονεμβασίας μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ειδικότητας ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας για την κατάταξη σε αυτή του κ. Κουντουρόγιαννη Εμμανουήλ, σε εφαρμογή της υπ΄ αρ. 180/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

6ο: Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

7ο: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού, του έργου «Συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής κ. Χριστάκος.

8ο: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».
Εισηγητής κ. Σουρλάς.

9ο: Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Ασωπού».
Εισηγητής κ. Σουρλάς.

10ο: Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)