Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

381

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)τις με αριθ. Πρωτ.40/20930/31-03-2020 & 18318/13-03-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, καλούνται σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί την 26η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. με ώρα λήξης την 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο:  Περί χορήγησης επιπλέον τ.μ. ή μείωσης τελών παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης και Εξομοιούμενων Ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2020, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης πανδημίας κορονοϊού.

ΘΕΜΑ 2ο:  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Φάκελος Χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου Παλαιοκάστρου Κοιν. Λαχίου ΔΕ Βοιών}.

ΘΕΜΑ 3ο:  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικού Καταφυγίου Παλαιοκάστρου Κοιν. Λαχίου ΔΕ Βοιών}.

ΘΕΜΑ 4ο:  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης} προϋπ/σμού 12.000€.

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 ύστερα από ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» της πράξης «Μελέτες επέκτασης- αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας» προϋπ/σμού 220.000,00€.

ΘΕΜΑ 6α : Περί αιτήσεων καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης εντός ΧΖΛ Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 6β : Περί αιτήσεων κ. Ανδρεσάκη Μάρθας για παραχώρηση χώρου ΧΖΛ Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή και έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να ενημερώσουν έως τις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. για τη συμμετοχή τους ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις  να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27340 23602.

Αρχείο πρόσκλησης