Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

281

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)τις με αριθ. Πρωτ.40/20930/31-03-2020 & 18318/13-03-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, καλούνται σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. με ώρα λήξης την 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Αποδοχή και έγκριση οριστικής μελέτης με τίτλο {Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για προστασία παραλιακού δρόμου εντός Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης.

Θέμα 2ο:  Περί ομαδικής επιστολής που αφορά τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης Γυμνασίου Νεάπολης.

Θέμα 3ο:  Περί αιτήσεως κ. Παπαβασιλόπουλου Βασιλείου που αφορά την πρόωρη λύση μίσθωσης καντίνας στην Πούντα ΤΚ Αγ. Γεωργίου. 

Θέμα 4ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να ενημερώσουν έως τις 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. για τη συμμετοχή τους ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις  να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27340 23602.

Αρχείο πρόσκλησης