Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

246

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., στις 26 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε έως τις 26 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27343 60114.

Θέμα 1ο : Α) Έγκριση της μελέτης ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ‘’ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ’’ & ‘’ΜΑΝΔΡΑΚΙ’’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.

Β) Περί   υποβολής    πρότασης  στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’[για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). Τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER << ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.ΑΠΟΘΕΜΑ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΗΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ>>.

Θέμα 2ο:  Περί έγκρισης εγχειριδίου διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα 3ο:   Αναμόρφωση προϋπ/σμού για  διαμονή και σίτιση προσωπικού του Π.Ν.

Αρχείο πρόσκλησης