Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

263

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 23 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε έως τις 23 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00π.μ. έως 11:30π.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27343 60114.

Θέμα 1ο : Απευθείας ανάθεση του έργου {Ενίσχυση θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους προφυλακτήριου τοίχου εντός Εξομ. Ζώνης  λιμένα Μονεμβασίας} προϋπ/σμού 5.000,00 €.

Θέμα 2ο : Απευθείας ανάθεση του έργου {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου} προϋπ/σμού 12.400,00€.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Θέμα 4ο : Εγκρίσεις εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Θέμα 5ο : Αίτηση για παραχώρηση χώρου Εξομ. Ζώνης Μονεμβασίας για απόθεση οικοδομικών υλικών.

Θέμα 6ο : Παραλαβή και έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης εντός Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης.

Αρχείο πρόσκλησης