Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

172

Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. – 11:30 π.μ.για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο litamo@monemvasia.gr , είτε στο ΦΑΞ 27343 60114.

Θέμα 1ο :  Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Φάκελος χωροθέτησης Τουριστικού Καταφυγίου Παλαιοκάστρου Κοιν. ΛαχίουΔΕ Βοιών}.

Θέμα 2ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικού Καταφυγίου Παλαιοκάστρου Κοιν. Λαχίου ΔΕ Βοιών}.

Θέμα 3ο : Ακύρωση της με αριθ. 103/2020 Απόφασης περί απευθείας ανάθεσης του έργου {Ενίσχυση θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους προφυλακτήριου τοίχου εντός Εξομ. Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας}.

Θέμα 4ο : Χορήγηση ή μη παράτασης εργασιών του έργου {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.

Αρχείο πρόσκλησης