Δια περιφοράς συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

325

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)τις με αριθ. Πρωτ.40/20930/31-03-2020 & 18318/13-03-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, και ώρα έναρξης 13:00 με ώρα λήξης την 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων.

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».
2. «Περί εξειδίκευσης δράσεων –ποσών προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)