Δια περιφοράς συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

357

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)τις με αριθ. Πρωτ.40/20930/31-03-2020 & 18318/13-03-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, καλούνται σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:00 με ώρα λήξης την 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μονεμβασίας .
  2. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)