Δια περιφοράς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

370
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή δια περιφοράς συνεδρίαση.

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00π.μ. και αφορά τη λήψη απόφασης για ένα (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος Κωστάκου:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη των αριθ. 4,5,6,7 & 8/2020 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Πακίων [Αφορά εξειδίκευση πιστώσεων του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:30μ.μ. και αφορά τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω δεκατεσσάρων (14) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μονεμβασίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

2. Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση οικ. Αγίας Κυριακής στην Κοινότητα Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας των κκ Σταματικής, Θεοδώρας και Νίκης Σπυριδάκου.

3. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί απαλλαγής υπολόγου προπληρωμής.

5. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 35/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

6. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 37/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

7. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 93/2020 ΑΔΣ σε Ορθή Επανάληψη που αφορά αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

8. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 99/2020 ΑΔΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

9. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Μεταμόρφωσης».

10. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ-2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.-1ου Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων».

11. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Επέκταση Λυκείου Μολάων».

12. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

13. Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μονεμβασίας.

14. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2021.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης