Δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

248

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, συνεδριάζουν τα μέλη του Δήμοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας, σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 3060/15.01.2021 (ΦΕΚ 89/τ. Β΄/16.01.2021)

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 13:00.

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσουν κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή σας ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.
Οι απαντήσεις σας να σταλούν ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr.

Θ Ε Μ Α Τ Α :

1ο : «Περί δωρεάς εξοπλισμού στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων».
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: «Περί λήψης απόφασης αποδοχής δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασιάς από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2021».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς

3o: :«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2021»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης

4ο: «Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης

5ο: «Περί τροποποίησης της αριθ. 194/2019 απόφασης ΔΣ περί Ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς «Γιάννης Ρίτσος».
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)