Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών και αερίων καυσίμων

385

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών και αερίων καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 350.163,00 ευρώ, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής και συγκεκριμένα: -Για τα είδη (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στις περιοχές Μολάων, Νεάπολης και Μονεμβασίας, -Για το είδος (υγροποιημένο αέριο πετρελαίου «υγραέριο») το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στο Νομό Λακωνίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (άρθρ. 63 εδ. β του ν. 4257/2014).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 6.8.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:01
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16.9.2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 20.9.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού.

Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή ποσοτήτων του κάθε προϋπολογισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η παράδοση των ειδών και η εξόφλησή τους θα γίνεται τμηματικά καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου, του νομικού προσώπου, των σχολικών μονάδων (πετρέλαιο θέρμανσης), είτε στις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη και υγραέριο).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου http://www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (9/9/2018 & ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γιώργος Βασιλείου τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360 556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα προμηθειών, Μολάοι Τ.Κ 230 52

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 3.8.2018 (ID:2018-116506).