Διενέργεια κλήρωσης Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη Επιτροπής Παραλαβής Έργων μέχρι 5.869,41 €

356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ μέχρι 5.869,41 χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 15 παρ. 2 και 4 ΠΔ 171/87, όπως ΛΕΧΕΙ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊ ΜΕ ΤΟ πδ 299/1999)  έως 31.12.2018

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ.84/τ.Α/1987) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 229/1999, τα μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα 5,869,41 € χωρίς το Φ.Π.Α. παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ.84/τ.Α/1987) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299/1999 (ΦΕΚ 194/τ.Α/1999), το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του στην αρχή κάθε χρόνου ένα δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του, για την παραλαβή των έργων που εκτελούνται από το Δήμο, αξίας άνω του ποσού των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «τις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως».
  4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης   του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).
  5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γνωστοποιούμε ότι στην Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας, στο δημοτικό κατάστημα (Μολάους)  την  15η  του μηνός Μαρτίου 2019,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα μετέχουν  στις παραπάνω Επιτροπές.

Αρχείο Ανακοίνωσης