Διπλή Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος” μέσω τηλεδιάσκεψης.

127

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30-14:30, συνεδριάζουν τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας ,στ) της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα  θέματα στην ημερήσια διάταξη:

3η Συνεδρίαση:

Μοναδικό Θέμα: Απολογισμός 2021

4η Συνεδρίαση:

ΘΕΜΑ 1ο : «Κατανομή τακτικής χρηματοδότησης Α’2022».

ΘΕΜΑ 2Ο : «Κατανομή ποσού για θέρμανση σε Σχολικές Μονάδες».

ΘΕΜΑ 3ο : «Παραχώρηση σχολικών αιθουσών Γυμνασίου Νεάπολης».

Πρόσκληση 3

Πρόσκληση 4