Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

93
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση εννέα (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, έτους 2024, προϋπολογισμού 484.387,28€ – ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού για το άγονο τμήμα και επανάληψη της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση όρων της διακήρυξης.
 2. Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 68.058,75€.
 3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2024.
 4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 5. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Μονεμβασίας (Χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων –Α΄ κατανομή 2024).
 6. Περί συμμόρφωσης Δήμου Μονεμβασίας (Αναθέτουσας αρχής) προς την με αριθ. 100/2024 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ. 3 του ν. 4412/2016 ,στα πλαίσια ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο Μονεμβασίας».
 7. Περί αποδοχή χρηματοδότησης  της πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μονεμβασίας» με κωδικό ΟΠΣ 6002989 στο Ε. Π «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027» και των ειδικών όρων αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 456796/27.12.2023 (Α.Δ.Α.: ΨΡΠ27ΛΗ-ΟΓΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 113.400,00€ και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 113.400,00€ στο Ε. Π «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027».
 8. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
 9. Περί έγκρισης επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στην ΔΕ Ασωπού -Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος “Θεοδώρου Μ. Κωστάκου”:

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2024 απόφ. του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Πακίων [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού  οικ. έτους 2024 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2024 απόφ. του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πακίων [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2023 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2024 απόφ. του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πακίων [Αφορά  ορισμό ταμία & γραμματέα του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου }.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης