Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

82
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δεκατριών  (13) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων» προϋπολογισμού 61.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αντλιοστασίων» προϋπολογισμού 169.999,04 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης , μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε» για την πράξη «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας στην ωρίμανση έργων».
 4. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Μονεμβασίας (Τουριστική προβολή).
 5. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων έτους 2024, προϋπολογισμού 156.240,00€.
 6. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
 7. Εισήγηση της ΔΕ προς το ΔΣ περί χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης στην Δημοτική Κοινότητα  Νεάπολης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Εισήγηση της ΔΕ προς το ΔΣ περί άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων στην ιδιοκτησία των κ.κ Κουτσογιαννοπούλου Αδαμαντίας του Δημητρίου & Κουτσογιαννοπούλου Μαρία του Δημητρίου.
 9. Εισήγηση της ΔΕ προς το ΔΣ περί άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων στην ιδιοκτησία των κ.κ Άννας –Αναστασίας Λογοθέτη του Γεωργίου και της Νεκταρίας  & Άννας χήρας Ιωάννη Καρυτσιώτη.
 10. Εισήγηση της ΔΕ προς το ΔΣ περί τροποποίησης ή μη  εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων στην ιδιοκτησία του κ Παπαδάκη Νικολάου.
 11. Περί ορισμού υπαλλήλων για την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής  του Δήμου Μονεμβασίας στην Τράπεζα Πειραιώς.
 12. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 13. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 2239/12-02-2024 αίτησης του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Βοιών περί αποδοχή δωρεάς.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος “G. Kellis”:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2024 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά καθορισμό  όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή δαπέδου γηπέδου 7Χ7 ποδοσφαίρου (Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα)».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης