Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

72
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δεκαεννέα (19) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προϋπολογισμού 104.287,73€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 2. Εισήγηση της ΔΕ προς το ΔΣ περί κατάρτισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ Μολάων) του Δήμου Μονεμβασίας .
 3. Εισήγηση της ΔΕ προς το ΔΣ περί κατάρτισης κανονισμού λειτουργίας πεζοδρομίων του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Περί εξουσιοδότησης  υπάλληλου  για την ακύρωση ακυκλοφόρητων επιταγών στην Τράπεζα ALPHA BANK με δικαιούχο την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 6. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 7. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την εκμίσθωση  διαμερίσματος επί της οδού Μιχαλακοπούλου 86 στο  Δήμο Αθηναίων.
 8. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 9. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων.
 10. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 11.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την μίσθωση  ακινήτου (Αποθήκη)  στην δημοτική κοινότητα Νεάπολης  της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας .
 12. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών &1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ασωπού & ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Περί έγκρισης της υπ΄αριθ. πρωτ. 9504/17-06-2024 απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.
 15. Περί ανάκληση ή μη της αριθ. 69/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή εκτάκτων αναγκών του Δήμου Μονεμβασίας.
 16. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 8076/27-05-2024 αίτησης του Αντιδημάρχου ΔΕ Ασωπού κ. Σουρλά Ιωάννη περί νομικής στήριξης.
 17. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2023 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού   Δήμου Μονεμβασίας.
 18. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2023 Κοινωφελούς επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) του   Δήμου Μονεμβασίας.
 19. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Μονεμβασίας (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων).

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος “G. Kellis”:

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 6/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή  δαπέδου γηπέδου 7Χ7 ποδοσφαίρου (προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα)» – χρηματοδότηση G.Kellis έτους 2024).
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 7/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός χωριού και καλλωπισμός»,  προϋπολογισμού 5.000,00 € – χρηματοδότηση G.Kellis έτους 2024).
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 8/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2023 κληροδοτήματος G.Kellis.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης