Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

107
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» &  «Οικονομική προσφορά», διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 68.058,75€.
  2. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, προϋπολογισμού 432.000,00€.
  3. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023  και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ( Αφορά άσκηση αίτησης ακύρωσης & άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής).
  4. Λήψη απόφασης περί ορισμού νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Λήψη απόφασης περί  ορισμού νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.»
  6. Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Τριμήνου οικ. έτους 2023.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος “Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά”:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2023 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά  ορισμό υπαλλήλου για γραμματειακή και ταμειακή υποστήριξη  κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης