Διπλή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

212
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 18η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 09:00 & 10:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δώδεκα (12) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 1. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική  Προσφορά», διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 56.995,01€.
 2. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης ειδικών παροχόμετρων άρδευσης, προϋπολογισμού 309.628,00 ευρώ, σε εκτέλεση της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΚΟΙΝ. ΒΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΤΑΛΑΝΤΩΝ)»
 3. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης  του έργου με τίτλο «Ανέγερση διώροφου κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός προϋπολογισμός) του Δήμου Μονεμβασίας».
 4. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις(Βελτίωση –ασφαλτόστρωση –τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι –Αγία Μαρίνα ΤΚ Αγίου Νικολάου ) ΔΕ Βοιών  Δήμου Μονεμβασίας».
 5. Περί έγκρισης της αριθ. 1/2022 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί ψήφισης προϋπολογισμού-Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2022.
 6. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Μονεμβασίας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ( κατάστημα Μολάων).
 7. Περί προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022 , για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τοπικές παρεμβάσεις οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
 2. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής  οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
 3. Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.
 4. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων  του Δ΄ Τριμήνου 2021 του Δήμου Μονεμβασίας.

Η δεύτερη τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2021 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου).

Αρχείο Πρόσκλησης 1 (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Αρχείο Πρόσκλησης 2 (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)