Διπλή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

126
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09:00 & 10:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δώδεκα (12) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της μελέτης(αριθ. 01/2022) του έργου με τίτλο «Βελτίωση-επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 23.999,48€ και υποβολή πρότασης στο Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020, πρόσκληση: 63.1 – CLLD.31) Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:5.559 της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πάρνωνα, με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» (Μέτρο 8.3.3:Αρ. 63.1 του Καν 508/2014, Προτεραιότητα 4 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ.
2. Έγκριση της μελέτης (αριθ. 150/2021) του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 174.547,27€ και υποβολή πρότασης στο Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020, πρόσκληση: 63.1 – CLLD.31) Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ :5559 της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πάρνωνα, με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών»(Μέτρο 8.3.3:Αρ. 63.1 του Καν 508/2014, Προτεραιότητα 4 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
3. Περί άσκησης ή μη προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά των υπ’αριθμ. πρωτ 412501/10.12.2021, 412462/10.12.2021 και 412474/10.12.2021 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
4. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου (Δαπάνες διαμονής και διατροφής).
5. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδίων ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.
7. Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων – Α΄ κατανομή επιχ/σης στις σχολικές Επιτροπές.
8. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης «παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των τεσσάρων (4) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και των αντίστοιχων Αποχετευτικών Δικτύων Αστικών Λυμάτων».
9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας}.
10. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2022.
11. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2022.
12. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Η δεύτερη τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.
2. Έγκριση ή μη της αριθ. 7/2021 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά ορισμό υπαλλήλου για γραμματειακή και ταμειακή υποστήριξη κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.
3. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Νεάπολης [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2021 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο Πρόσκλησης 1 (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Αρχείο Πρόσκλησης 2 (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)