Διπλή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

139
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 8η Μαρτίου 2022 συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη (ώρα έναρξης 09:00 π.μ.) θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα οχτώ (8) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Βελανιδίων Δ.Ε Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας .
 2. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων» προϋπολογισμού 172.896,72€ χωρίς ΦΠΑ, του Δήμου Μονεμβασίας .
 3. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας», του Δήμου Μονεμβασίας .
 4. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού  299,58 € χωρίς ΦΠΑ, του Δήμου Μονεμβασίας
 6. Περί έγκρισης πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Μονεμβασίας  2023-2026.
 7. Περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και των Δήμων Μονεμβασίας και Ελαφονήσου της Πράξης: «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5007755».
 8. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

Αρχείο Πρόσκλησης 1 (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Η δεύτερη τηλεδιάσκεψη (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.) θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Πακίων [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2022 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Πακίων [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2022 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Πακίων [Αφορά ορισμό ταμία & γραμματέα του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου }.

Αρχείο Πρόσκλησης 2 (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)