Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

124
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δεκαεπτά (17) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας » του Δήμου Μονεμβασίας .
 2. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας .
 3. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην ΔΕ Μονεμβασίας » του Δήμου Μονεμβασίας .
 4. Περί έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου μάθησης και του Δήμου Μονεμβασίας , για το έργο «Εργασίες ανακαίνισης μαθητικής εστίας Μολάων» προϋπολογισμού 503.982,41€ πλέον ΦΠΑ, β)Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την επιτροπή παρακολούθησης και γ) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
 5. Περί έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας , για το έργο «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου –Λυκείου Μολάων για την δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 237.145,40€ β)Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την επιτροπή παρακολούθησης και γ) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
 6. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής –ορισμός υπολόγου.
 7. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
 8. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 10. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτηρίου Μεταμόρφωσης}.  
 11. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. ΕΡΙΚ ΜΠΟΧΕΡΕΡ.
 12. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.
 13. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 14. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
 15. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού μηνιαίου τέλους σχετικά με παραχώρηση περιπτέρου στην κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 16. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας}.  
 17. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού  Δήμου Μονεμβασίας περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2022.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθ. 2/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2021 κληροδοτήματος G.Kellis.
 2. Έγκριση της αριθ. 4/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου περί δημιουργίας νέου λογαριασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για τους λογαριασμούς του κληροδοτήματος G.Kellis –  Ορισμός διαχειριστή υπηρεσίας.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης