Διπλή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

97
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

-Α΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 09:00)

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Μολάων και ΔΕ Ζάρακα» του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 4. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού του ύψους των τελών χρήσης χώρου ανά θέση και του τρόπου καταβολής του κατά την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στις κοινότητες Συκέας, Μεταμόρφωσης και Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας.
 1. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 11787/6-9-2022 αίτηση της κ. Αρώνη Ελένης του Γρηγορίου περί εξώδικου συμβιβασμού για καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης ακινήτου της.
 2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 78.998,60€.
 3. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
 1. Περί αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2023.
 2. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη θέση «Μποζά» κοινότητας  Ασωπού της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο Πρόσκλησης 1

-Β΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 10:00)

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2023 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Πακίων [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Πακίων [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2023 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Πακίων [Αφορά ορισμό ταμία & γραμματέα του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου }.

Αρχείο Πρόσκλησης 2