Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

663
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
 3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.
 4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 5. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .
 6. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις  ΤΚ Αγίου Νικολάου & Κουλεντίων  της ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
 8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα, &Ασωπού,του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής  και έγκριση λογαριασμού
 10. Περί σύνταξης  έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 12. Περί κατακύρωσης 3ου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2016 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2016 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά εκτέλεση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

Αρχείο 2ης πρόσκλησης