Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

108

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός Διατάκτη.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί εξόδων παράστασης Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης, έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός επιτροπών για το έτος 2024:
α) Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Λ.Τ.Μ. για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
β) Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
γ) Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.
δ) Συγκρότηση Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης- παραλαβής-διαγωνισμών έργων-εργασιών και προμηθειών

ΘΕΜΑ 6ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης και Εξομοιούμενων ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ψήφιση προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2024.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης