Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

814

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του  Δήμου».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 και αφορά τη συζήτηση εννέα (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως των αριθ. 37 & 38/2016 αποφάσεων  του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2015 και του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2015, αντίστοιχα.
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

2. Περί εγκρίσεως της αριθ. 99/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία αφορά στην έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.

3. Περί εγκρίσεως της αριθ. 37/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), η οποία αφορά στην έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος  Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

4. Περί εγκρίσεως των αριθ. 39 & 40/2016 αποφάσεων  του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν στην έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2017.
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

5. Περί συγκροτήσεως Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

6. Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. Περί επιβολής δυνητικού τέλους στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης», αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων σύμφωνα με την αριθ. 342/2016 Α.Ο.Ε., καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. Περί  έγκρισης χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση υδρομετρητών στις Δημοτικές Υδροληψίες του Δήμου Μονεμβασίας» από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης