Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

496

Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση (ειδική) θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής
  3. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 και αφορά τη συζήτηση τριάντα έξι (36) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. «Περί μισθώσεως ακινήτου στη Δ.Κ. Νεάπολης για τις ανάγκες στέγασης αποθήκης της Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

2. «Περί διοργανώσεως αθλητικής εκδήλωσης και διάθεση πίστωσης».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

3. «Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί εξετάσεως αίτησης κας Μάρθας Ανδρεσάκη ιδιοκτήτριας καταστήματος για κατασκευή πέργκολας και διόρθωση πεζοδρομίου στη Νεάπολη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί εξετάσεως αίτησης κ. Γεωργίου Μάρκου ιδιοκτήτη καταστήματος για κατασκευή πέργκολας στη Νεάπολη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί καταθέσεως πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

7. «Περί συστάσεως επιτροπής για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1228/8-2-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/τ.Β’/14-2-2018)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης μίσθωσης ακινήτου στους Μολάους για εμπορική χρήση».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

9. «Περί διορθώσεως της υπ’ αριθ. 27/2018 απόφασης του Δ.Σ.».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 20/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση παλμικών παροχόμετρων (υδρόμετρα) σε υφιστάμενες υδρευτικές υδροληψίες (γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγές) και σε υφιστάμενες δεξαμενές νερού στο Δήμο Μονεμβασίας» και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Πελοπόννησος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος»

15. «Περί εγκρίσεως  του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

16. «Περί εγκρίσεως  του 3ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ  του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου και ΔΔ Φαρακλού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Τραϊφόρος.

20. «Περί μερικής ανακλήσεως της αριθ. 32/2018 απόφαση του Δ.Σ. και καθορισμός τέλους χρήσης αιγιαλού στην Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

21. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση του έργου  «Αποκατάσταση – Βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας», ορισμός 2 μελών (τακτικοί-αναπληρωτές) για την επιτροπή παρακολούθησης, εξουσιοδότηση Δημάρχου  για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

22. «Περί τροποποιήσεως της ενταγμένης πράξης «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων – Ολοκλήρωση Β΄Φάσης», στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

23. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

24. «Περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

25. «Περί παραχωρήσεως εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ναυτικού Μουσείου και του Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου».
Εισηγήτρια: κα Αλεξάνδρα Χαραμή Πρόεδρος ΚΕΠΠΕΔΜ.

26. «Περί υλοποιήσεως έργου «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών, Μονεμβασίας, Ασωπού και Μολάων Δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Πελοπόννησος».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

27. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

28. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

29. «Περί προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

30. «Περί Επιχορηγήσεως Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

31. «Περί Επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

32. «Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς Καταλόγους».
Εισηγητής:  κ. Χριστάκος Σταύρος εντεταλμένος Δ.Σ..

33. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

34. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

35. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

36. «Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης