Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

641

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. «Περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου: <Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας>».
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
 2. «Περί εγκρίσεως του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: <Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας>».
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
 3. «Περί χορήγησης παράτασης του έργου: <Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Μονεμβασίας>».
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
 4. «Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου».
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.
 5. «Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής στο Β.Α. τμήμα των Ο.Τ. 2, 7, 9 και 10 και Πράξη Αναλογισμού  στην οδό Ατλαντίδος στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας».
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
 6. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
  Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.
 7. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ύψους 91.800,00 € για την υλοποίηση του έργου:  <Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς  Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας>, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου».
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.
 8. «Περί διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων για το νέο έτος».
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017»
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος και Μέλη Οικ. Επιτροπής.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης