Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

320

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί ψήφισης πιστώσεων  οικ. έτους 2018».
  2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
  3.  «Περί έγκρισης μελέτης –διάθεση πιστώσεων για την  πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2018».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης