Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

201

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση των παρακάτω δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.« Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π  του Δήμου Μονεμβασίας».

2.«Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π  του Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση επτά (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί αποδοχής ποσού  επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού».
  2.  «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
  3. ««Περί συγκρότησης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  Ν.4412/2016».
  4. «Περί ορισμού Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019».
  5. «Περί μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ Μονεμβασίας για την στέγαση της Φιλαρμονικής Μονεμβασίας».
  6. «Περί μίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ Μολάων για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Μολάων».
  7. «Περί μίσθωσης ακινήτου  στην Δ.Κ Μολάων για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μολάων».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης