Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

617

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί έγκρισης μελέτης αποκριάτικων  εκδηλώσεων  2017».
  2. «Περί  συγκρότησης επιτροπών  διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/2016».
  3. «Περί καθορισμού εκτέλεσης  αιτημάτων  προμηθειών ,εργασιών οφειλών».
  4. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:«Περί ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης