Δράσεις μελισσοκομίας έτους 2022 (αντικατάσταση κυψελών – μετακινήσεις)

2521

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας ενημερώνει τους
μελισσοκόμους ότι για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους
2022-Υλοποίηση δράσεων:

α) 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών
και προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών) και

β) 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις κυψελών)

oι αιτήσεις συμμετοχής σε κάθε δράση μαζί με τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις
υποβάλλονται μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022 στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε πρωτότυπη-έντυπη μορφή (Β.Δεκάζου 5-7
,Τ.Κ 22131 Τρίπολη) είτε ηλεκτρονικά με σκαναρισμένο αντίγραφο (email:
kmelpel@gmail.com).

Τα υποδείγματα διατίθενται στον ιστότοπο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (ppel.gov.gr).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δεύτερη φάση σύμφωνα με τις προθεσμίες
που αναφέρονται παρακάτω.

Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση
κυψελών) η καταληκτική ημερομηνία 2ης υποβολής δικαιολογητικών είναι η
20/05/2022.

Ως συμπληρωματικά δικαιολογητικά απαιτούνται:
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
• Πρωτότυπα Τιμολόγια αγοράς κυψελών με ημερομηνία έκδοσης 01/08/2021-
20/05/2022 συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.

Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις) η
καταληκτική ημερομηνία 2ης υποβολής δικαιολογητικών είναι η 20/06/2022.

Ως συμπληρωματικά δικαιολογητικά απαιτούνται:
• Αίτηση για την υποβολή δικαιολογητικών (Υπόδειγμα 5)
• Αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
• • Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο έως 20/06/2022)
• Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης (έως 20/06/2022)
• Για τους συνταξιούχους ΟΓΑ: Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου και της
σελίδας θεώρησης.
Στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με φορτηγό Ι.Χ:
• Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού Ι.Χ
• Πρωτότυπα Δελτία Αποστολής εαρινής-θερινής περιόδου και αποκόμματα διοδίων.
Ενώ στην σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Δ.Χ:
• οι φορτωτικές
Επιλέξιμες είναι οι μετακινήσεις από 11/02/2022 έως 20/6/2022

Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται από:
• Το Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (τηλ. 2710 243352 Γ. Τσιάμπας / Βασιλείου
Δεκάζου 5 Τρίπολη Τ.Κ. 22100 / kmelpel@gmail.com).
• Τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας (τηλ. 2731363334
Π. Χριστοφιλάκος/ d.georgias3@lakonia.gr).

Δείτε το δελτίο τύπου

τα έγγραφα για τη δράση 3.1.

τα έγγραφα για τη δράση 3.2.