Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το οικ. έτος 2020

501

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου  οικ. έτους 2020 και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης με την αριθ. 291578/π.ε 2019 απόφαση του Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτ Ελλάδας & Ιονίου.

Αναγνώσατε την Συνοπτική οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων