Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το οικ. έτος 2019

461

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2019 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης με την αριθ. 267600/17-12-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Για πρώτη φορά φέτος καταρτίσθηκε από τις υπηρεσίες, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (απόφ. 306/18) και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εντός του τρέχοντος έτους, κάτι που θα δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα να υλοποιήσει το τεχνικό του πρόγραμμα με την αρχή του νέου έτους.

Αναγνώσατε την Συνοπτική οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων