Ειδική δημόσια συνεδρίαση – Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2023

104

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί, και κοινωνικοί φορείς του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους, με μοναδικό θέμα:

“Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2023”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

Αρχείο πρόσκλησης