Ειδική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

231

Την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00, συνεδριάζει σε ειδική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας στ)την 643 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π 69472/24-9-2021 και την αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.70/17-1-2022.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά στα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας».

2. «Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2022».

Αρχείο Πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)