Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απολογισμός πεπραγμένων)

153

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οι φορείς και πολίτες του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους, με μοναδικό θέμα:

<<Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής>>

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΟΣ ΑΒΔΟΥΛΟΣ

Αρχείο πρόσκλησης