Ειδική τακτική συνεδρίαση του Λιμενικού ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

84

Την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 συνέρχονται τα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε ειδική τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 11 ν.5043/2023 & της αριθ. 577/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2) διευκρινιστικής εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  οικον. έτους 2022 του ΝΠΔΔ  “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας”.

Αρχείο πρόσκλησης