Εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων

621

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην υπογραφή σύμβασης με επιχειρήσεις  που έχουν έδρα ή υποκαταστήματα εντός της χωρικής του αρμοδιότητας προκειμένου να πραγματοποιούνται αγορές για τυποποιημένα τρόφιμα,(συμπεριλαμβανομένων νωπών και κατεψυγμένων ειδών),  είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη βρεφανάπτυξης,  από κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας εφοδιασμένους με τα απαιτούμενα για τον σκοπό αυτό κουπόνια.

Σύμφωνα με:

  1. Τον Ν. 4412/2016 (τ. Α΄ ΦΕΚ 147 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)»
  2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  3. Τον κανονισμό λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Μονεμβασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 201/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:ΨΚΤΤΩΚ9-ΩΥΔ,
  4. Τα τεύχη ανάθεσης προμήθειας ειδών παντοπωλείου Δημοτικών Ενοτήτων Μολάων, Μονεμβάσιας, Βοιών, Ασωπού και Ζάρακα

καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν γνώση των τευχών ανάθεσης, να καταθέσουν προσφορά  για την υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Μονεμβασίας  συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
  4. Σε κλειστό φάκελο οικονομική προσφορά για τις Δημοτικές Ενότητες που επιθυμεί να συμμετάσχει.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Τρίτη 3/10/2017 έως και την Τρίτη 17/10/2017, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μονεμβασίας, Μολάοι, Τ.Κ. 23052, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο τρόπος εκτέλεσης της συγκεκριμένης σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Ο Δήμος Μονεμβασίας χορηγεί στους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί κουπόνια αγορών αξίας ανάλογης των μελών της οικογένειας.

Οι ωφελούμενοι προσκομίζουν τα κουπόνια στις συνεργαζόμενες για το σκοπό αυτό επιχειρήσεις και προμηθεύονται τα είδη όπως περιγράφονται στον προϋπολογισμό των τευχών ανάθεσης.

Η συνεργαζόμενη επιχείρηση καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τιμολόγιο επ’ ονόματι του Δήμου με συνημμένο το κουπόνι το οποίο έχει συμπληρωθεί από την επιχείρηση ως προς τα απαραίτητα στοιχεία.

Υπεύθυνοι για πληροφορίες:  Αντώνης Παπαγεωργίου, τηλ. 2732360542 – Μιχάλης Λιβανός, τηλ. επικ. 2732360572.

 

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική Έκθεση – Συγγραφή Υποχρεώσεων – Προϋπολογισμός – Σχέδιο Προσφοράς :