Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) στο Δήμο Μονεμβασίας

272

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, υπέβαλε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ: Ε.Σ 2021 «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021», προκειμένου να εκπονήσει εντός των διοικητικών ορίων, Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) προϋπολογισμού 39.680,00 €.

Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.), θα καταγραφούν, -ανά δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα-, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι και για τους  χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση θα γίνει ιεράρχηση  βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους,  λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Η προοπτική μιας τέτοιας διαδικασίας θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να αποσαφηνίσει σημαντικά ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού του που μένουν ανολοκλήρωτα και αρρύθμιστα για πολλά χρόνια και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του ως προς την αναγκαιότητα των χώρων αυτών για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής.

Δελτίο Τύπου