Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

157

Ο Δήμος Μονεμβάσιας ξεκίνησε την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) .

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 (ΦΕΚ 5553/Β/2021) ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν. 4819/2021.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDi_lK7_YhUUDyOws4npkDqOwjhnkM06lgIu9ha2qlQShGBA/viewform

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά.

Δελτίο Τύπου