Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας (Κοιν. Βελιών και Κοιν. Ταλάντων)

278

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης ειδικών παροχόμετρων άρδευσης, προϋπολογισμού 315.715,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%,   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 254.609,00, ΦΠΑ: 61.106,16), σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0022032270 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΚΟΙΝ. ΒΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΤΑΛΑΝΤΩΝ)».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας (ένα τμήμα) και για τη συνολική ποσότητα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 3/8/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.               

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 8/9/2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 23:00.           

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 13/9/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00.      

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 2.546,09 ευρώ και ορίζεται με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Επίσης προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα περιόδου καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η παράδοση, τοποθέτηση και δοκιμαστική λειτουργία των ειδών θα γίνει εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εφτά (7) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https//www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 21PROC009015050 2021-08-02.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (2/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γιώργος Βασιλείου τηλ: 2732360542-579 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι  Τ.Κ 230 52

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 2/8/2021 (ID: 2021-104508).

 Δείτε παρακάτω τα αρχεία του διαγωνισμού:

Διακήρυξη

Προκήρυξη (pdf)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (pdf)

Εγγυητικές επιστολές

Έντυπο προσφοράς (doc)

Φύλλο συμμόρφωσης (pdf)

Φύλλο συμμόρφωσης (doc)

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνική Έκθεση – προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο εργασιών

Συγγραφή υποχρεώσεων