Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση περιπτέρου στην Δ.Κ. Μολάων

661

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση περιπτέρου όπως αυτό περιγράφεται    παρακάτω και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 6377/24-5-2018 διακήρυξης.

Πόλη: Μολάοι
Δήμος: Μονεμβασίας
Οδός: 25η Μαρτίου και γωνία με την οδό Γεννήσεως Χριστού.
Είδος: Χώρος για Περίπτερο διαστάσεων μήκους 2,25μ. και πλάτους 2,00μ. με περιμετρική τέντα 13,58τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Ιουνιου  2018 και  ώρα 10,00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μολάων Δήμου Μονεμβασίας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των  230,00 ευρώ.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 1656,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Γαννούλα Μπατσάκη στο τηλέφωνο 2732360555 fax 2732360555

Περίληψη Διακήρυξης