Επιστολή του Δημάρχου Μονεμβασίας για τις ενέργειες του Δήμου ενώπιον του ΣΤΕ για το έργο της Εγκατάστασης και λειτουργίας των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨Βρυσάκια- Κράνι¨ και ¨Λυκογερμός¨ της Δ.Ε. Βοιών.

449

Ο Δήμος Μονεμβασίας έχει εκφράσει αρνητική γνώμη για όλες τις αιτήσεις για εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην περιοχή του Καβομαλιά καθώς και για το έργο  «Εγκατάσταση και λειτουργία των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨Βρυσάκια- Κράνι¨ και ¨Λυκογερμός¨ συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων» της Δ.Ε. Βοιών , του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ Α.Ε.»

H έγκριση της Α.Ε.Π.Ο. του ανωτέρω έργου αναρτήθηκε στις 9/11/2022 στη Διαύγεια με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου.

Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή ήλθε σε επαφή με δικηγορικό γραφείο στις 15/11/2022 και έλαβε την προσφορά του για να καταθέσει Αίτηση Θεραπείας και Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ)

Στην Οικονομική Επιτροπή της 25ης Νοεμβρίου με την πρόσκληση της 18/11/2022 έχει τεθεί προς ψήφιση το θέμα για τον ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου για σύνταξη και κατάθεση Αίτησης Θεραπείας ενώπιον του ΥΠΕΝ κατά της υπ΄αρ. 80886/5340 απόφασης του Γενικού Διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΝ και σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης αυτής, σύνταξη και κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ.

Λάβαμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την απόφαση έγκρισης της ανωτέρω Α.Ε.Π.Ο. και το αίτημά σας για κατάθεση αίτησης θεραπείας για την ΑΕΠΟ του  ανωτέρω έργου οι οποίες ήδη έχουν  ήδη προωθηθεί στο δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ιεραρχική προσφυγή κρίνεται ότι δεν πρέπει να κατατεθεί αφ΄ ενός γιατί η αίτηση θεραπείας περιλαμβάνει ευρύτερο έλεγχο και αφ΄ ετέρου ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί η προθεσμία προσφυγής στο ΣΤΕ.

Έχουν ενημερωθεί ο αρμόδιος Υπουργός, η Γενική Γραμματέας  με παλαιότερη μου επίσκεψη για την εξαιρετικά αρνητική θέση του Δήμου και για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την έγκριση και εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην περιοχή παρουσιάζοντας ενδελεχώς το θέμα και με απεικόνιση σε ειδικό χάρτη. Θα ενημερωθούν ξανά οι αρμόδιοι  το συντομότερο και θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες ώστε να μην πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

Επιστολή του Δημάρχου Μονεμβασίας